Geológia - štúdium - bakalárske - inžinierske - výskum - prieskum - zbierky - archív - fórum Technická univerzita v Košiciach Fakulta BERG Ústav geovied Slovensky English under construction
 
Informačné služby
 
© DuD, ver.160518
 
 

Geoprieskum

Obsah:
   

Charakteristika študijného programu

Študijný program Geoprieskum je zameraný na získanie vedomostí súvisiacich s prieskumom nerastných surovín, environmentálnych záťaží a geohazardov. Študijný program reaguje na zvýšenú potrebu ochrany životného prostredia v rámci realizácie geologicko - prieskumných prác. Hlavným cieľom je osvojenie podstatných faktov, pojmov, princípov a teórií, vzťahujúcich sa ku geologickým prieskumným technológiám, využívaných pri realizácii banského a geologického prieskumu a pri ochrane životného prostredia. Študijný program zabezpečuje získanie manažérskych i praktických schopností a zručností pri navrhovaní a použití konvenčných a moderných metód geoprieskumu a samostatného spracovania výsledkov a organizačného zabezpečenia technického riešenia bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác.

Študijný program reflektuje na využívanie nových prípadne reorganizáciu tradičných metód a systémov v oblasti banskej geológie a geologického prieskumu v praxi. Vzhľadom na dlhodobú koncepciu a stratégiu surovinového rozvoja Európskej únie je potrebné pripraviť absolventov, ktorí budú schopný aplikovať nové bez impaktné formy geoprieskumu, využívať nové moderné technologické postupy, legislatívu, uplatňovať environmentálnu politiku v oblasti svojho profesionálneho pôsobenia. Elimináciou alebo odstraňovaním environmentálnych záťaží a geohazardov ako produktu bansko - geologických, antropogénnych a klimatických činiteľov, technologických postupov prispieť k ochrane životného prostredia a zlepšeniu kvality života.

Študijný program je koncipovaný z troch základných častí, ktoré vychádzajú zo študijného odboru Banská geológia a geologický prieskum. V prvom ročníku denného štúdia absolvent získa všeobecné vedomosti z technických, prírodovedných a environmentálnych oblastí. V druhom ročníku sa absolvent oboznámi s dostupnými metódami geologického prieskumu (princíp, interpretácia a použitie v praxi) a posledný tretí ročník má absolventa oboznámiť s možnosťami využitia geoprieskumu v praxi.

Vymedzenie odborného profilu absolventa

Absolventi študijného programu Geoprieskum sú pripravovaní na riešenie úloh, súvisiacich s komplexným využitím metód a postupov pre prieskum Zeme z pohľadu vyhľadávania nerastných surovín, environmentálnych záťaží a geohazardov. Sú schopní analyzovať základné problémy, navrhnúť metódu prieskumu banskej geológie a geologického prieskumu. Analyzujú výsledky, samostatne riadia a vykonávajú dokumentáciu geologicko-prieskumných a bansko-prevádzkových činností. Spolupracujú s manažérmi a špecialistami iných profesií. Majú primerané vedomosti v oblasti bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác, riadenia, podnikania, životného prostredia a sú schopní vedomosti racionálne využiť pre geo - environmentálny prieskum.

Uplatnenie absolventa

Študijný program reaguje a vychádza z požiadaviek praxe, kde sa očakáva od absolventov študijného programu analyzovať a syntetizovať základné problémy geoprieskumu. Majú primerané vedomosti v oblasti podnikania, organizácie a manažmentu bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác.

Absolventi študijného programu majú uplatnenie v priemysle, ktorý využíva potenciál nerastných surovín, v oblasti geologicko-prieskumných prác, environmentálnej geológie a v stavebníctve. Predložený študijný program priamo reaguje na prax, kde sa vyžaduje od absolventa Bc. štúdia znalosť, využitie, aplikácia metód geoprieskumu v priemyselných činnostiach.

Stručná charakteristika programu

Stupeň vysokoškolského vzdelania:I. (bakalárske štúdium)
Názov študijného programu:Geoprieskum
Názov štúdijného odboru:5.2.35. Banská geológia a geologický prieskum
Udeľovaný akademický titul:Bakalár (Bc.)
Forma štúdia:denná
Dĺžka štúdia:6 semestrov (3roky)
Pracovisko poskytujúce a garantujúce študijný program:Fakulta BERG, Ústav geovied
Garant štúdijného programu:doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD.
 

Geológia a regionálny rozvoj

Obsah:
   

Charakteristika študijného programu

Akreditovaný študijný program Geológia a regionálny rozvoj je zostavený tak aby absolvent štúdia svoje vedomosti využil pri práci, ktorá bude zameraná na ochranu a tvorbu životného prostredia, pri realizácií geologických podkladov a projektov, ktoré súvisia s výskumom geologickej stavby Zeme, jej modelovaním a následným využitím. Ako jediní na Slovensku budú absolventi navrhovať, projektovať a riešiť otázky, vzťahy regionálneho rozvoja z pohľadu geologických faktorov, ktoré doposiaľ boli v ústraní celospoločenského záujmu.

Študijný program zabezpečuje získanie manažérskych i praktických schopností a zručností pri navrhovaní a použití metód banského a geologického prieskumu a samostatnom spracovaní výsledkov a organizačného zabezpečenia technického riešenia bansko - geologických a geologicko - prieskumných prác.

Charakter študijného programu je koncipovaný tak, aby absolvent zvládol aktívne pôsobiť pri aplikácii nových metód a systémov v oblasti banskej geológie a geologického prieskumu a udržiavať kontakt s technologickým a legislatívnym vývojom v oblasti svojho pôsobenia a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji. Po ukončení tohto bakalárskeho študijného programuje možné pokračovať v štúdiu v inžinierskom akreditovanom študijnom programe Geologické inžinierstvo.

Terénne vyučovanie a exkurzie
Študenti študijného programu Geológia a regionálny rozvoj absolvujú viackrát v roku štúdium v teréne v podobe terénnych cvičení po Slovensku. Cvičenia sú súčasťou vyučovania. Ústav zároveň organizuje výlety a exkurzie, ktoré nie sú súčasťou vyučovacích osnov, ale ponúkajú študentom možnosť ešte viac si rozšíriť svoje poznatky, skúsenosti a schopnosti. Domáca a zahraničná spolupráca umožňuje, pedagógom a študentom organizovať medzinárodné exkurzie nie len na Slovensku ale aj do najkrajších kútov Európy a sveta.

Vymedzenie odborného profilu absolventa

Absolventi študijného programu Geológia a regionálny rozvoj sú pripravovaní na riešenie úloh, súvisiacich s komplexným využitím geologických podkladov pre regionálny rozvoj území. Sú schopní analyzovať základné problémy banskej geológie a geologického prieskumu. Samostatne riadia a vykonávajú dokumentáciu geologicko - prieskumných a bansko - prevádzkových činností. Spolupracujú s manažérmi a špecialistami iných profesií. Majú primerané vedomosti v oblasti podnikania, organizácie a manažmentu bansko - geologických a geologicko - prieskumných prác a sú schopní efektívne a racionálne tieto vedomosti využiť a poskytnúť pre regionálny rozvoj území.

Teoretické vedomosti:
  • absolvent ovláda podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa ku geologicko-prieskumným technológiám,
  • vie ich použiť pri realizácii banského a geologického prieskumu a pri ochrane životného prostredia,
  • vie použiť alternatívne prístupy pri realizácii vedenia bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác.
Praktické schopnosti a zručnosti:
  • absolvent získa schopnosť navrhovať a použiť metódy banského a geologického prieskumu,
  • samostatne spracovávať výsledky bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác,
  • organizačne zabezpečovať technické riešenie bansko-geologických a geologicko-prieskumných prác,
  • efektívne vykonávať bansko-geologické a geologicko-prieskumné práce.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:
  • absolvent dokáže prezentovať pred odbornou verejnosťou a obhájiť použité riešenia technických a technologických problémov,
  • aktívne pôsobiť pri aplikácii nových metód a systémov v oblasti geológie a geologického prieskumu,
  • udržiavať kontakt s technologickým a legislatívnym vývojom v oblasti pôsobenia a pokračovať v profesnom vývoji.

Uplatnenie absolventa

Absolventi študijného programu dokážu analyzovať základné problémy banskej geológie a geologického prieskumu. Samostatne riadia a vykonávajú dokumentáciu geologicko - prieskumných a bansko - prevádzkových činností. Spolupracujú s manažérmi a špecialistami iných profesií. Majú primerané vedomosti v oblasti podnikania, organizácie a manažmentu bansko - geologických a geologicko - prieskumných prác.

Absolventi nájdu uplatnenie v organizáciách, ktoré poskytujú poradenské služby, pripravujú podklady pre tvorbu medzinárodných a regionálnych rozvojových projektov, v štátnej správe v oblastiach životného prostredia a regionálneho rozvoja. Svoje vedomosti uplatnia aj ako samostatne zárobkové osoby pri orientácií na využívanie, ochranu a revitalizáciu životného prostredia, pri geologicko - prieskumných prácach. Zároveň môžu uplatniť získané vedomosti a zručnosti priemysle, ktorý využíva potenciál nerastných surovín, v oblasti geologicko-prieskumných prác a environmentálnej geológie.

Stručná charakteristika programu

Stupeň vysokoškolského vzdelania:I. (bakalárske štúdium)
Názov študijného programu:Geológia a regionálny rozvoj
Názov štúdijného odboru:5.2.35. Banská geológia a geologický prieskum
Udeľovaný akademický titul:Bakalár (Bc.)
Forma štúdia:denná, externá
Dĺžka štúdia:6 semestrov (3roky)
Pracovisko poskytujúce a garantujúce študijný program:Fakulta BERG, Ústav geovied
Garant štúdijného programu:prof. Ing. Zacharov Michal CSc.