Geológia - štúdium - bakalárske - inžinierske - výskum - prieskum - zbierky - archív - fórum Technická univerzita v Košiciach Fakulta BERG Ústav geovied Slovensky English under construction
 
Informačné služby
 
© DuD, ver.160518
 
 

Geologické inžinierstvo

Obsah:
   

Charakteristika študijného programu

Štúdijný program Geologické inžinierstvo je zameraný na osvojenie poznatkov a metodických zásad pre tvorivý rozvoj alternatívnych prístupov pri riešení otázok geologického výskumu a prieskumu v oblasti základnej a aplikovanej geológie.Je koncipovaný tak, aby jeho absolvent na úrovni súčasných trendov vedy a výskumu zvládol a vedel sa rozhodnúť pre optimálny variant inžinierskeho riešenia geologických problémov v príslušných oblastiach výskumu, prieskumu a hospodárskej praxe doma a v zahraničí. Absolvent študijného programu nadobudne zároveň dostatočne hlboký objem vedomostí pre špecializované štúdium v rámci doktorandských študijných programov študijného odboru Banská geológia a geologický prieskum a príbuzných geologických odborov jednak na materskej fakulte alebo na iných domácich a zahraničných univerzitách a vedeckých pracoviskách. Predkladaný študijný program obsahovo i smerovaním nadväzuje na predchádzajúci bakalársky program Geológia a regionálny rozvoj, je však určený aj pre absolventov bakalárskeho štúdia geológie a príbuzných geovedných programov.

Štúdium Geologického inžinierstva prináša okrem iného množstvo výuky v prírode, mnohé geologické exkurzie doma a v zahraničí, ktorých cieľom je zväčšiť poznanie študentov.

Vymedzenie odborného profilu absolventa

Absolventi študijného programu získajú synergicky prepojené vedomosti zo základných prírodovedných disciplín, aplikovane orientovaného súboru geologických a environmentálnych poznatkov a metodiky exaktného vyhodnocovania a vizualizácie geologických dát a podkladov. Získajú aj dokonalý prehľad o geologickej stavbe Západných Karpát a geológie sveta, o ich neotektonických rizikách, spôsoboch ich monitoringu - vrátane snímkov diaľkového prieskumu Zeme a metódach sanácie potenciálne ohrozených oblastí.

Dokonalé poznanie genetických zákonitostí vývoja a distribúcie všetkých typov priemyselne významných ložísk nerastných surovín, sedimentologické aspekty kreovania uhľovodíkových akumulácií doplnené modelovacími softvérmi špičkovej úrovne, metodiky projektovania, výskumu a modelovania ochrany ekosystémov najvrchnejšej časti zemskej kôry a poznatky z hydrogeologických zákonitostí poskytujú absolventovi študijného programu široký priestor mobility na pracovnom trhu.

Uplatnenie absolventa

Absolventi študijného programu sa budú rozhodujúcou mierou podieľať na výskumných, preventívnych, ochranných a sanačných aktivitách v rámci výstavby inžinierskych diel, zabezpečovania obyvateľstva pitnou vodou a aktívnej ochrane životného prostredia. Ďalšie uplatnenie nájdu v oblasti základného geologického výskumu, geologického prieskumu nerastných surovín, ako aj v širokom spektre oblastí štátnej a verejnej správy, kde by mali participovať pri rozhodovacích procesoch a konzultáciách v otázkach využívania zemských zdrojov, urbanizácie a ekológie krajiny. Uplatnia sa aj v súkromnom sektore, výskumných ústavoch a univerzitách, ktoré sa zaoberajú geológiou, optimalizáciou využívania nerastných surovín a problematikou integrovanej ochrany životného prostredia.

Stručná charakteristika programu

Stupeň vysokoškolského vzdelania:II. (inžinierské štúdium)
Názov študijného programu:Geologické inžinierstvo
Názov štúdijného odboru:5.2.35. Banská geológia a geologický prieskum
Udeľovaný akademický titul:Inžinier (Ing.)
Forma štúdia:denná
Dĺžka štúdia:4 semestre (2roky)
Pracovisko poskytujúce a garantujúce študijný program:Fakulta BERG, Ústav geovied
Garant štúdijného programu:prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr.scient.